STOWARZYSZENIE PIES I RATOWNIK

STATUT

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1.
1. Stowarzyszenie, zwane dalej Stowarzyszeniem, nosi nazwę: Stowarzyszenie Pies i Ratownik.
2. Skrócona nazwa Stowarzyszenia brzmi „SPR“.
§2.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Jabłonna.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie w celach określonych w statucie, szczególnie dla ratowania życia ludzkiego i mienia może również działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3.
1. Godłem Stowarzyszenia jest: postać psa i człowieka, występujący samodzielnie lub w połączeniu z pełną nazwą: Stowarzyszenie Pies i Ratownik lub nazwą skróconą: SPR.
2. Nazwa Stowarzyszenia oraz jego godło jest własnością Stowarzyszenia i podlega ochronie prawnej.
3. Stowarzyszenie ma prawo używania sztandarów, odznak, pieczęci i oznaczeń stroju służbowego ludzi i psów, wg wzorów ustalonych przez Zarząd z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
§4.
1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie działania.
§5.
1. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§6.
1. Stowarzyszenie jest organizacją o celach niezarobkowych, a wszelkie pozyskane w trakcie działalności środki przeznaczane są na realizację celów statutowych.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków na zasadach wolontariatu.
3. Do realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
4. W Stowarzyszeniu zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

Rozdział II

Cele i formy działania
§7.
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) Wykorzystanie zasobów ludzkich i psów w ratownictwie: poszukiwawczym, katastrofowym (gruzowym) i innym;
b) Wykorzystywanie pojazdów, łodzi, urządzeń elektronicznych w ratownictwie poszukiwawczym, katastrofowym (gruzowym) i innym;
c) Wspieranie działalności Sekcji Poszukiwawczo- Ratowniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie;
d) Zapobieganie wypadkom;
e) Ochrona środowiska;
f) Realizacja szkoleń, instruktaży i prelekcji z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego i poszukiwania osób zaginionych w tym z wykorzystaniem psów ratowniczych, pojazdów, łodzi, specjalistycznych urządzeń elektronicznych;
g) Ochrona i promocja zdrowia;
h) Pomoc ludności w czasie klęsk żywiołowych;
i) Propagowanie działalności ratowniczej;
j) Ekologia i ochrona zwierząt.
§8.
1. Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:
a) Organizowanie i prowadzenie zespołów ratowniczych, w tym:
(i) z rzeszanie i szkolenie ratowników, przewodników psów, psów ratowniczych i innych osób wspierających działalność Stowarzyszenia;
(ii) wykonywanie działalności ratowniczo-poszukiwawczej;
(iii) pomoc przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof;
(iv) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
b) Prowadzenie działalności zapobiegawczej, w tym:
(i) propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego;
(ii) propagowanie i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie: bezpiecznego wypoczynku, konieczności zachowania trzeźwości w czasie przebywania nad zbiornikami wodnymi oraz w obszarach leśnych;
(iii) prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zaginięć;
(iv) prowadzenie szkoleń w zakresie pierwszej pomocy;
(v) prowadzenie działalności informacyjnej i instruktażowej w zakresie szkolenia: zespołów poszukiwawczo- ratowniczych poszukiwawczych oraz psów ratowniczych;
(vi) współpracę z organami administracji, samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz ze służbami publicznymi;
(vii) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez;
(viii) prowadzenie zajęć edukacyjnych, pokazów w placówkach oświatowych i innych, mających na celu naukę obcowania ze zwierzętami, bezpiecznego zachowania w codziennym życiu;
(ix) działalność szkoleniową i doradczą.
c) Ochronę naturalnego środowiska w tym:
(i) propagowanie wzorców zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą;
(ii) analizę regionalnych zagrożeń środowiska naturalnego;
(iii) współpracę z jednostkami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego;
d) Prowadzenie bazy danych organizacji o podobnym profilu działalności w kraju i za granicą;
e) Zebranie wiedzy naukowej, która pozwoli na jak największe wykorzystanie zwierząt w ratownictwie oraz inicjowanie badań naukowych w tym zakresie;
f) Współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
g) Działania mające na celu integracje osób niepełnosprawnych;
h) Prowadzenie działalności wydawniczej materiałów szkoleniowych, biuletynów, kalendarzy i innych wydawnictw służących celom statutowym;
i) Szkolenie i organizację wolontariatu;
j) Inne działania realizujące cele statutowe.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) stażystów;
c) wspierających;
d) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna – pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, także nie zamieszkujący w granicach Rzeczpospolitej Polskiej – posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, osoby fizyczne popierające i wspomagające realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Członków zwyczajnych, stażystów i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego zgłoszenia, zwanego dalej „Zgłoszeniem członkowskim”.
4. Osoba prawna uznająca, popierająca i wspomagająca merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo realizację celów statutowych i zadań programowych Stowarzyszenia, może być wyłącznie członkiem wspierającym.
5. Członkowie zwyczajni, stażyści i wspierający akceptują wiadomości poczty elektronicznej, w tym załączone dokumenty związane z działalnością statutową Stowarzyszenia, jako wiążące i skutecznie doręczone.
§10.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia i bycia wybieranym do władz oraz komisji regulaminowych;
c) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia;
d) uzyskiwania od władz i organów Stowarzyszenia informacji o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia;
e) otrzymania od władz Stowarzyszenia pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności;
f) korzystania z działalności Stowarzyszenia w ramach realizacji jego celów statutowych;
g) noszenia odznak i stroju Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) aktywnego uczestniczenia w realizacji statutowych zadań;
c) dbania o mienie Stowarzyszenia;
d) regularnego opłacania składek;
e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.
3. Członek zwyczajny nie może łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji rewizyjnej.
§11.
1. Członkiem stażystą może zostać osoba przyjęta przez Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia przez kandydata „Zgłoszenia członkowskiego” zawierającego rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
2. Zarząd w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały powiadamia pisemnie zainteresowanego o swojej decyzji.
3. Staż trwa od 2 do 5 lat. W wyjątkowych wypadkach Zarząd może staż skrócić.
4. Członek stażysta ma prawo do:
a) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia bez prawa głosu stanowiącego i możliwości bycia wybieranym do władz oraz komisji regulaminowych;
c) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
d) uzyskiwania od władz i organów Stowarzyszenia informacji o działalności i jego zamierzeniach;
e) noszenia odznak i stroju Stowarzyszenia;
5. Członek stażysta zobowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) aktywnego uczestniczenia w realizacji statutowych zadań;
c) dbania o mienie Stowarzyszenia;
d) regularnego opłacania składek;
e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia.
§12.
1. Członkostwo zwyczajne nadawane jest członkowi stażyście przez Zarząd na wniosek członka stażysty, po złożeniu przez kandydata „Zgłoszenia członkowskiego” zawierającego rekomendację dwóch członków zwyczajnych, uchwałą podjętą przez Zarząd w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia zgłoszenia.
2. Zarząd w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały powiadamia pisemnie zainteresowanego o swojej decyzji.
§13.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji jego celów.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, zwanej dalej „Deklaracją członkowską”.
3. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany przez swojego przedstawiciela.
4. Członek wspierający ma prawo:
a) zgłaszania wniosków dotyczących Stowarzyszenia;
b) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
c) noszenia odznak i stroju Stowarzyszenia za zgodą Zarządu.
5. Członek wspierający zobowiązany jest do:
a) przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji;
b) regularnego opłacania składek.
§14.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji jego celów statutowych.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebrane Członków na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy:
a) ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym;
b) jest zwolniony z opłacania składek członkowskich;
c) ma prawo noszenia odznak i stroju stowarzyszenia.
§15.
1. Za wzorowe wykonywanie obowiązków i szczególne zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia mogą być nadawane następujące wyróżnienia:
a) dyplom;
b) odznaka honorowa Stowarzyszenia;
c) wystąpienie przez Zarząd Stowarzyszenia z wnioskiem o nadanie medali, odznaczeń i orderów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rodzaj, wzór oraz zasady nadawania wyróżnień określa regulamin Zarządu Stowarzyszenia.
§16.
1. Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał lub inne uchybienia, mogą być nakładane na członków następujące kary:
a) upomnienie;
b) nagana;
c) zawieszenie w prawach członka na okres do 2 lat;
d) wykluczenie.
§17.
1. Karę: upomnienia, nagany lub zawieszenia w prawach członka nakłada Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały.
2. Wykluczenie członka może być orzeczone uchwalą Zarządu za:
a) działanie na szkodę Stowarzyszenia;
b) rażące naruszenie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia;
c) w przypadku rażących zachowań lub prawomocnego wyroku sądowego za przestępstwo pospolite.
§18.
1. Spory pomiędzy członkami Stowarzyszenia rozpatruje 3 osobowy doraźny zespół pojednawczy powołany uchwałą przez Zarząd.
§19.
1. Członkostwo ustaje w przypadku podjęcia uchwały przez Zarząd o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu członka.
2. Zarząd powiadamia pisemnie zainteresowaną osobę o swej decyzji w ciągu 30 dni, za wyjątkiem §20 pkt d.
§20.
1. Wykreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;
b) nieusprawiedliwionego zalegania Stowarzyszeniu ze składką członkowską ponad 1 rok;
c) nieuczestniczenia w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia ponad 1 rok;
d) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym;
e) gdy członek stażysta w trakcie odbywania stażu utracił rekomendację członków zwyczajnych;
f) gdy Zarząd odmówił członkowi stażyście przyjęcia na członka zwyczajnego w okresie 5 lat trwania stażu.
§21.
1. Od decyzji Zarządu dotyczącego ukarania członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. W tym okresie prawa członka są zawieszone.
Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
§22.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
5. Jeżeli inne postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby osób uprawionych do głosowania w I terminie lub bez względu na obecność liczby osób uprawnionych do głosowania w II terminie.
§23.
1. Wybory zarządza Zarząd ustalając:
a) regulamin wyborczy;
b) liczbę członków zwyczajnych;
c) zasady i tryb przeprowadzania wyborów.
2. Wybory są powszechne i bezpośrednie.
3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Członków podejmie decyzję o głosowaniu jawnym. Decyzja taka może być podjęta bezwzględną większością głosów.
§24.
1. Walne Zebrane Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne, wyborcze lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) Zarząd Stowarzyszenia;
b) Członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym;
c) Członkowie honorowi i członkowie stażyści oraz inne osoby zaproszone – z głosem doradczym.
3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu.
4. Każde Walne Zebranie Członków nienadzwyczajne jest zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków.
5. Termin, miejsce i porządek obrad każdego Walnego Zebrania Członków powinien być podany do wiadomości członków nie później niż 14 dni przed jego datą.
6. Członkowie Walnego Zebrania powiadamiani są o jego terminie za pomocą poczty elektronicznej.
7. Walne Zebrane Członków jest prawomocne:
a) w pierwszym terminie, jeżeli w obradach bierze udział co najmniej 1/2 członków zwyczajnych;
b) w drugim terminie bez względu na liczbę obradujących.
8. Drugi termin może być ustalony co najmniej jedną godzinę po terminie pierwszym.
§25.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na podstawie:
a) uchwały Zarządu;
b) wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) wniosku podpisanego, przez co najmniej 1/2 członków zwyczajnych, złożonego przez któregokolwiek z podpisanych członków do Zarządu Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostaje zwołane.
3. Nadzwyczajne Walne Zebrane Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu oraz porządku obrad proponowanym przez wnioskodawców na 14 dni przed jego terminem.
§26.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia – zadań programowych;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
d) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
f) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku;
g) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez uczestników Walnego Zebrania Członków;
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia (dyscyplinarnych i członkowskich).
2. Walne Zebrane Członków Zwyczajne zwoływane jest co najmniej raz w roku w pierwszym kwartale każdego roku.
§27.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Wyborczego Członków należą:
a) kompetencje Walnego Zebrania Członków § 26 pkt 1;
b) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) wybór członków Zarządu;
d) wybór członków Komisji Rewizyjnej;
e) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu;
f) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrane Wyborcze Członków zwoływane jest co cztery lata.
§28.
1. Władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z 3 – 5 członków wybieranych w głosowaniu tajnym lub jawnym według zasad ustalonych przez Walne Zebranie Członków, to jest:
a) prezesa;
b) wiceprezesa- sekretarza;
c) skarbnika;
d) członków zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes i odbywają się one w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż cztery razy w roku.
§29.
1. Do zakresu działalności Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
c) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;
d) uchwalanie i realizowanie budżetu Stowarzyszenia;
e) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
f) uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia;
g) powoływanie komisji, zespołów roboczych stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności i ich kompetencji;
h) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności;
i) składanie wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych do Komisji Rewizyjnej.
§30.
1. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa- Sekretarza i Skarbnika.
2. Do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest każdy Członek Zarządu. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
3. Członkiem Zarządu może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia.
4. Członkami Zarządu mogą być osoby fizyczne, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Wraz z przyjęciem funkcji w Zarządzie członek musi złożyć oświadczenie o niekaralności.
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów związanych tylko i wyłącznie z wykonywaniem swoich obowiązków w Zarządzie na podstawie uchwały Zarządu.
§31.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu;
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§32.
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu Stowarzyszenia oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych;
b) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności;
c) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi;
d) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu.
§33.
1. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być tylko członek zwyczajny Stowarzyszenia.
2. Wraz z przyjęciem funkcji w Komisji Rewizyjnej członek musi złożyć oświadczenie o niekaralności .
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów związanych tylko i wyłącznie z wykonywaniem swoich obowiązków w Komisji Rewizyjnej na podstawie uchwały Zarządu.
§34.
1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.
§35.
1. W przypadku ustąpienia członków władz nie mogą one zastosować prawa kooptacji.
2. Ustąpienie któregokolwiek z członków władz wymaga zwołania przez Zarząd za pomocą uchwały Walnego Zebrania Członków celem dokonania wyboru nowego członka władz na miejsce członka ustępującego.
3. Kadencja nowo wybranych członków jest nie dłuższa niż kadencja władz, do których członek wstępuje.
Rozdział V
Majątek, fundusze, gospodarka finansami
§36.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) nieruchomości;
b) ruchomości;
c) fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie;
b) wpływy z działalności statutowej;
c) wpływy z ofiarności publicznej;
d) dochody z majątku Stowarzyszenia;
e) dotacje, darowizny, subwencje, spadki i zapisy;
f) indywidualne wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych.
3. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.
4. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie Członków.
5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
6. Dochód uzyskany z majątku służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
§37.
1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Skarbnika z Prezesem lub Wiceprezesem- Sekretarzem.
2. Oświadczenia mogą być realizowane w formie elektronicznej tj: elektronicznego podpisu, poczty elektronicznej.
§38.
1. Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwala Walnego Zebrania Członków.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§39.
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów uczestników Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać tryb likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenie jego majątku.


Skład Zarządu Stowarzyszenia Pies i Ratownik:
prezes Arleta Wiewióra
wice prezes Paweł Pietruszka
skarbnik Katarzyna Radecka

Komisja rewizyjna:
Dariusz Kossak
Arkadiusz Karwański